Header

Iets over mijn professionele activiteiten


M+P raadgevende ingenieurs startte zijn activiteiten in de 50-er jaren van de vorige eeuw als
geluids
bureau Melzer en stond aan de wieg van de akoestiek in Nederlanden.
M+P heeft bijgedragen tot de internationale technische ontwikkeling van het vakgebied en de
ontwikkeling van regelgeving in Nederland en draagt nu in Europees verband zijn steentje bij in de
ontwikkeling en harmonisering van reken- en meetprocedures en regelgeving.
M+P trad in 1972 toe tot het internationaal opererend Ingenieursbureau op het gebied van Akoestiek,
Geluid- en Luchtkwaliteitbeheersing en Technical softwaredevelopement Muller BBM.
Daarmee werd M+P met nu ca 40 medewerkers onderdeel van het Europees grootste  (meer dan 1000 medewerkers) en internationaal bekendste adviesbureau op deze vakgebieden en levert hoogwaardig op de praktijk gericht
advies vanuit een wetenschappelijke basis.

Ik was vanaf 1971 werkzaam bij M+P. Sinds 1978 was ik onderdeel van het management team, tot 2003 als directielid,
en nu met pensioen. 
Na een groot aantal jaren een breed scala van projecten in het vakgebied te hebben behartigd (zaalakoestiek,
bouwakoestiek, omgevingslawaai,  industriële lawaaibeheersing, arbeidsplaatsgeluid, trillingstechniek etc.) 
was ik vanaf 1995 betrokken bij voornamelijk beleidsonderbouwend en strategisch onderzoek voor overheid en
bedrijfsleven. Onder meer heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van regelgeving betreffende wegverkeerslawaai,
medeauteur van de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01” (het technisch-wettelijk kader
waarop geluidsonderzoek dient plaats te vinden), en medeauteur van de in 1999 verschenen hernieuwde versie 
“Meten en Rekenen industrielawaai 1999”. Verder medeauteur van de "handreiking EU-richtlijn”
(beschrijft een wijze waarop onderzoek in het kader van Europese wetgeving dient plaats te vinden),
en onderzoek betreffende het meten en beoordelen van piekgeluiden, alles in opdracht van het ministerie van
VROM (nu I&M). Daarnaast het ontwikkelen van beleidsonderbouwende kentallen en  beleidshandreikingen,
in te zetten voor geluidsbeheersing in het planologisch kader voor zowel landelijke, provinciale als lokale overheden.
Verder regelmatig gedetacheerd geweest bij overheidsinstellingen als adviseur en manager op milieuafdelingen.

In het kader van opleidingen heb ik als docent bij de opleiding “hogere akoestiek (PHTO Amsterdam)”, de Elsevier- CWG opleiding “Geluid en de Wet Geluidhinder”, de opleiding “Arbeidsplaatsomstandigheden” van de BMD, interne opleidingen voor gemeenten en een cursus  scheepsakoestiek voor de scheepvaartinspectie velen in het vakgebied wegwijs kunnen maken. Als redactielid van het vakblad"Geluid" zijn vele artikelen ter beoordeling  langs mij gekomen. Van mijn hand verschenen een groot aantal artikelen en boekbijdragen, heb ik lezingen gehouden op (inter)nationale vakcongressen, voor verschillende overheden en het voor het bedrijfsleven. Een aantal artikelen is op deze site terug te vinden onder de link "artikelen".

In praktische toepassingen was ik, naast een aantal zaalakoestische onderzoeken en studioontwerpen, onder meer verantwoordelijk voor de onderzoeken met betrekking tot wegverkeerslawaai en geluidsschermonderzoek voor de Ringweg A10 (Coentunneltrace), A9 (Amstelveen en Badhoevedorp), A12 (Zoetermeer, kantoorstrook), stedenbouwkundig en planologisch geluidsonderzoek in vele steden. Verder praktische en wetenschappelijke studies in het kader van woningisolatie, kantoren en een groot aantal gevelisolatieprojecten. Railverkeer en emplacementen op vele locaties in Nederland.
Bij vliegtuiglawaai o.m. onderzoek naar de geluidsproblematiek in omringende gemeenten, gevelisolatieprojecten, ontwikkelen meetposten, analyse beoordelingscriteria en onderzoek geluidsreducerende maatregelen  proefdraaiplaatsen. Met betrekking tot industrielawaai uitvoeren van industriële kentallenstudies voor o.m. het Rijnmondgebied te Rotterdam en het Westelijk Havengebied te Amsterdam, maatregelenstudies in het kader van vergunningverlening voor uiteenlopende branches, zoals de chemie en petrochemie, uitvoeren van zoneringstudies en ontwikkeling van zonebeheermodellen voor een groot aantal gemeenten en provincies, studies met betrekking tot de industriële ontwikkeling Noordzeekanaalgebied. Haalbaarheidsonderzoeken herontwikkeling bedrijventerreinen.
Een deel van de technische onderzoeken hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van akoestiek en lawaaibeheersing in Nederland en vormen de basis van nu gehanteerde wettelijke rekenregels,  beleid- en handhavingmethodieken.

Verder een groot aantal studies in het kader van MER procedures en haalbaarheidsstudies bedrijfsverplaatsingen.
Betrokken  bij het geluidsontwerp van een groot aantal afvalverwerkingsinstallaties in binnen en buitenland. 

Als deskundige had ik zitting in verschillende nationale en internationale overlegorganen en normcommissies, mede met betrekking tot industriële geluidsbeheersing, beleidsvorming en harmonisatie geluidsbeleid. Voor de MER beoordeelde ik als commissielid de geluidsparagraaf in Milieu Effect Rapportages (MER studies) op inhoudelijke kwaliteit.